มัลเบอร์รี่ หรือ หม่อน (Mulberry)

แผนการส่งเสริมมัลเบอร์รี่ หรือ หม่อน

  • เป้าหมายพื้นที่ (ไร่)
  • เป้าหมายวัตถุดิบ (ตัน)
  • ราคาประกันขั้นต่ำ

ผลิตภัณฑ์

 

 
You are here: Home ส่งเสริมการเกษตร มัลเบอร์รี่ หรือ หม่อน (Mulberry)