สายการผลิต

สายการผลิตต่างๆ

๓.๑ สายการผลิตหลักในปัจจุบัน ได้แก่

สายการผลิตมะเขือเทศเข้มข้น เพื่อป้อนตลาดผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ถือเป็นสายการผลิตหลักของโรงงานในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ ของยอดขายทั้งหมดของโรงงาน เมื่อปรับปรุงสายการผลิตแล้ว จะมีกำลังการผลิต ๒๕๐ ตัน/วัน สายการผลิตผลไม้อบแห้ง สายการผลิตสำคัญอันดับสอง รองจากสายการผลิตมะเขือเทศเข้มข้น คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ ของยอดขายทั้งหมดของโรงงานในปัจจุบัน มีสายการผลิต อาทิ มะม่วง ฝรั่ง และกล้วยอบแห้ง  เมื่อปรับปรุงสายการผลิตแล้วสามารถรองรับวัตถุดิบเข้าโรงงานได้ตลอดทั้งปี โดยมีกำลังการผลิต ๒๐๐๐ กิโลกรัม/วัน สายการผลิตกระป๋อง ปัจจุบันมียอดขายประมาณ ๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ ของยอดขายทั้งหมดของโรงงาน เพื่อรองรับสายการผลิตน้ำธัญพืชต่างๆ อาทิ น้ำข้าวกล้องงอก น้ำมะเขือเทศ และน้ำสำรอง โดยสามารถรองรับวัตถุดิบเข้าโรงงานได้ถึง ๒,๐๐๐ กิโลกรัม/วัน

๓.๒ สายการผลิตใหม่ พร้อมเดินสายการผลิตเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ ได้แก่

สายการผลิตบรรจุข้าวถุง สายการผลิตใหม่ของโรงงาน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์บรรจุข้าวถุงชนิดต่างๆ อาทิ ข้าวกล้องงอก และข้าวมันปู โดยมีกำลังผลิตเฉลี่ย ๓๐๐๐ กิโลกรัม/วัน สายการผลิตบรรจุถุง สายการผลิตใหม่ของโรงงาน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ธัญพืชต่างๆ บรรจุถุง อาทิ น้ำข้าวกล้องงอก สายการผลิตผงพร้อมชง สายการผลิตใหม่ของโรงงาน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์บรรจุขวดต่างๆ อาทิ ขิงผงพร้อมชง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กำกับดูแลแนวทางการการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ และสนับสนุนงบประมาณการลงทุน การก่อสร้าง และดูแลรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับผิดชอบการจัดการโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปต้นแบบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน บริษัท อินทีเรียอาร์คิเทกเชอร์ ๑๐๓ จำกัด รับผิดชอบงานวางผัง ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมระบบอาคาร และงานตกแต่งภายใน โดยมุ่งเน้นออกแบบอาคารให้เรียบง่าย ประหยัดพลังงาน และตอบสนองประโยชน์ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ รูปแบบอาคารภายในโครงการ ถอดแบบลักษณะสถาปัตยกรรมจากบ้านพักอาศัยของชุมชนในบริเวณ ซึ่งมีลักษณะเรียบง่าย หลังคาทรงจั่ว บ้านเสายกสูง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน พร้อมอาคารบริวาร และงานภูมิสภาปัตยกรรมอื่นๆ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบและสนับสนุนสินค้าและวัสดุก่อสร้างจากเครือซิเมนต์ไทย โดยมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์สินค้าในหมวด Green Product เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ
นางสาววิมลภัทร์ ตุงคนาค
โทรศัพท์ ๐๒-๖๘๗-๓๗๘๖
โทรสาร ๐๒-๖๘๗-๓๗๙๒

 
You are here: Home สายการผลิต