ประวัติโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงฯ ที่ ๓

เริ่มก่อตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ บ้านนางอย จังหวัดสกลนคร (ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ ๒๕ กิโลเมตร) ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาอาชีพ และเสริมรายได้ของราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้ยั่งยืนด้วยการปลูกมะเขือเทศ และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล ทั้งนี้ ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ถือเป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำมูล จึงเป็นโครงการนำร่องให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ และการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศของภาคเอกชนตามมาอย่างมากมาย รวมเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศถึง ๒๓,๐๐๐ ไร่ในปัจจุบัน จนกระทั้งมีคำกล่าวเรียกพื้นที่ตลอดฝั่งแม่น้ำมูลว่า “เส้นทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt)  พื้นที่ตลอดฝั่งแม่น้ำมูล ถูกเรียกว่า เส้นทางสายมะเขือเทศ (Tomato Belt) เนื่องจากมีพื้นที่ส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศถึง ๒๓,๐๐๐ ไร่ในปัจจุบัน   ปัจจุบันนี้ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ ๔ บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๑ ไร่ โดยมีบุคลากรระดับพนักงานประจำ จำนวน ๒๓ คน และบุคลากรระดับพนักงานจ้างรายวัน จำนวน ๑๘๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)

ความเป็นมา

9 พฤศจิกายน 2523 ทรงเสด็จยังหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่คับแค้นของราษฎร จึงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือ โดยมีพระราชดำริดังนี้

  • ปรับปรุงความเป็นอยู่ของราษฎรหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ให้ดีขึ้น
  • ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  • หลังจากพัฒนาแล้ว ราษฎรสามารถ รักษาสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาต่อไปได้ด้วยกลุ่มชาวบ้านเอง


พ.ศ. 2523-2525

  1. พัฒนาด้านสังคม ประกอบไปด้วย การสร้างศูนย์เด็ก สถานีอนามัย การจัดทำธนาคารข้าว การซ่อมและสร้างวัด ขุดบ่อบาดาล สร้างอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น
  2. พัฒนาอาชีพเพื่อการสร้างงานในระยะยาว สอนการปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพดฝักอ่อน ไผ่ตรง และมะลกอ เพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าระบบอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป

พ.ศ. 2525-2537

  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ทำการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525 โดยดำเนินงานภายใต้ความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

พ.ศ. 2537-2553

  • 8 สิงหาคม 2537 จดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลภายใต้ ชื่อบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รวบรวมโรงงานทั้งสี่แห่งไว้ด้วยกัน และอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

     
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

  • วันที่ 16 มิถุนายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของโรงงาน จึงมีพระกระแสรับสั่งให้ทำการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ขึ้นมาใหม่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชุมชนได้รับประโยชน์ และธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้”

    
ปัจจุบัน พ.ศ. 2555                         

  • โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) เปิดดำเนินการหลังการปรับปรุง โดยมีสายการผลิตและกำลังการผลิต

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เนื่องจากโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) แห่งนี้มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา กอรปกับเพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตอาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูประดับสากล โดยกำหนดเริ่มโครงการก่อสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
You are here: Home เกี่ยวกับองค์กร ประวัติ ประวัติโรงงานหลวงสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)