กระเจี๊ยบแดง (Roselle)

แผนการส่งเสริมกระเจี๊ยบแดง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

  • เป้าหมายพื้นที่ (ไร่) ๕๐๐
  • เป้าหมายวัตถุดิบ (ตัน) ๑๐
  • ราคาประกันขั้นต่ำ ๗๐

ต้นทุนในการปลูกกระเจี๊ยบแดงต่อไร่

รายการ จำนวน
ต้นทุนต่อไร่ 50
1.ค่าเมล็ดพันธุ์  (1 กิโลกรัมต่อไร่) 300
2. ค่าไถเตรียมดิน ( 1 ไร่) 1,300
3. ค่าปุ๋ย (เคมี /อินทรีย์) 1,200
4. ค่าจ้างแรงงานกระทุ้งกระเปาะเมล็ด (3 บาท/กิโลกรัมสด) 2,850
รวมต้นทุน  
   
ผลตอบแทน  
1. ผลผลิต ต่อไร่ (กก.) 40 แห้ง (ขั้นต่ำ)
2. ราคา ต่อ กิโลกรัม (บาท) 70 - 100
รวมรายได้ 2,800 – 4,000
กำไรสุทธิ (บาท) 50 – 1,150

 

 

 

ผลิตภัณฑ์

 

 
You are here: Home ส่งเสริมการเกษตร กระเจี๊ยบแดง (Roselle)