เสาวรส (Passionfruit)

แผนการส่งเสริมเสาวรส

  • เป้าหมายพื้นที่ (ไร่) ๒๐๐
  • เป้าหมายวัตถุดิบ (ตัน) ๑๐๐
  • ราคาประกันขั้นต่ำ ๖

ต้นทุนในการปลูกเสาวรสต่อไร่

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ขึ้นไป
ต้นทุนต่อไร่ 1,000 -
1.ค่าต้นพันธุ์  (ต้นละ  5  บาท) 200 ต้น/ไร่ 300 -
2.ค่าไถเตรียมดิน 4,500 2000
3.ค่าปุ๋ย (เคมี /อินทรีย์) 4,000 -
4.ค่าวัสดุทำค้าง (ลวด/เสา) 500 500
5.ค่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ยาเคมี/สารชีวภาพ) 10,300 2,500
รวมต้นทุน    
ผลตอบแทน    
1.ผลผลิต ต่อไร่ (กก.) 3,000 3,500
2.ราคา ต่อ กิโลกรัม (บาท) 6-10 6-10
รวมรายได้ 18,000 – 30,000 21,000 – 35,000
กำไรสุทธิ (บาท) 7,700 – 19,700 18,500 – 32,500

 

ผลิตภัณฑ์

 

 
You are here: Home ส่งเสริมการเกษตร เสาวรส (Passionfruit)