มะเขือเทศ (TOMATO)

แผนการส่งเสริมมะเขือเทศ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

  • เป้าหมายวัตถุดิบ  ๒๕,๐๐๐ ตัน
  • พื้นที่การส่งเสริม ๕,๒๐๐ ไร่
  • เริ่มซื้อวัตถุดิบ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
  • ราคาประกันขั้นต่ำ  ๒.๒๐  บาท
รุ่นที่ วันเพาะกล้า วันเก็บเกี่ยว
1 1-5 กันยายน 2556 1 ธันวาคม 2556
2 15-20 กันยายน 2556 16 ธันวาคม 2556
3 30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2556 1 มกราคม 2557
4 15-20 ตุลาคม 2556 16 มกราคม 2557
5 1-5 พฤศจิกายน 2556 1 กุมภาพันธ์ 2557
6 15-20 พฤศจิกายน 2556 16 กุมภาพันธ์ 2557
7 25-30 พฤศจิกายน 2556 1 มีนาคม 2557

 

ต้นทุนในการปลูกมะเขือเทศต่อไร่

ที่ รายการ บาท หมายเหตุ
1 ค่าเมล็ดพันธุ์ 480 ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย
2 ค่าไถเตรียมแปลง 700 ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย
3 ค่าปุ๋ย 3,000 ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย
4 ค่าสารป้องกันศัตรูพืช 1,000 ขึ้นค้างจะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและทำให้การดูแลง่าย
5 ค่าทำค้าง 2,000 หาเองได้ใช้ได้ 3 ปี
  รวม 7,180 กำไร14,820 บาท
ถ้าราคา 2.20 กรณี 10 ตัน

 

การเพิ่มผลผลิตโดยการขึ้นค้าง 

งานวิจัยการต่อยอดมะเขือเทศเพื่อป้องกันโรคและเพิ่มผลผลิต

 

ผลิตภัณฑ์

 

 

 
You are here: Home ส่งเสริมการเกษตร มะเขือเทศ (TOMATO)